Sunday, 16 July 2017

Drugs పైన

గ"మ్మత్తు"గా ఉంది నాకేమి తెలిదంటే            
నమ్మాలా సినీ జగత్తు మాయలో లేదంటే  
జంకుతున్నారు తప్పును ఒప్పుకోమంటే
భయమా కారాగారానికి వెళ్లాలంటే

No comments:

Post a Comment